Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) sa vzťahujú na predaj a postup pri predaji vstupeniek a ich reklamáciu v súvislosti s podujatiami organizovanými spoločnosťou Boomrang s.r.o., so sídlom Bernolákova 599/9 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 51337363, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35973/R (ďalej aj ako „Boomrang“ alebo „organizátor“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi stránkou PlazKoliba.sk (ďalej aj ako „predávajúci“) a fyzickou a/alebo právnickou osobou v právnom postavení kupujúceho, ktorej predmetom bude predaj vstupeniek na podujatie organizované predávajúcim za kúpnu cenu kupujúcim.

Kupujúci a majiteľ vstupenky

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o zakúpenie vstupeniek na podujatie a prostredníctvom webovej stránky organizátora na podujatie organizované organizátorom.

Majiteľ vstupenky je fyzická osoba, ktorá sa vo vzťahu k organizátorovi preukáže zakúpenou vstupenkou na účely oprávnenej účasti na podujatí, za predpokladu predchádzajúceho uzatvorenia kúpnej zmluvy s predávajúcim a zaplatenia kúpnej ceny za vstupenku riadne a včas.

Ak je kupujúcim fyzická osoba, je považovaná za spotrebiteľa a na daný právny vzťah (kúpnu zmluvu) sa aplikujú okrem ustanovení týchto VOP aj príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.      372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúcim právnická osoba, na daný právny vzťah (kúpnu zmluvu) sa aplikujú okrem ustanovení týchto VOP aj príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť organizátorovi ani ich vymeniť za iné vstupenky, ani žiadať od organizátora za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu, nie je možné ponúkať ich komerčne na ďalší predaj alebo svojvoľne vytlačiť ich duplikáty. V prípade straty, poškodenia alebo krádeže vstupenky organizátor nie je povinný kupujúcemu vystaviť náhradnú vstupenku. 

Pri vstupe na podujatie sa každá vstupenka predkladá organizátorovi na kontrolu a organizátorom skontroluje; vstupenku nebude možné následne opätovne použiť na vstup na podujatie. Organizátor umožní vstup na podujatie len na základe tej vstupenky, ktorá bude príslušným zariadením skontrolovaná ako prvá v poradí a tak opakovane predložená vstupenka alebo kópia vstupenky nebude oprávňovať osobu, ktorá ju predloží, na vstup na podujatie.

Sfalšovaná vstupenka, duplicitná vstupenka, vstupenka bez QR kódu alebo inak poškodená vstupenka je neplatná a jej držiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený organizátorom vstup na podujatie. Každý majiteľ vstupenky je preto povinný vstupenku chrániť pred jej poškodením, znehodnotením, stratou alebo sfalšovaním.

Nákup a predaj vstupeniek

Vstupenky na podujatie je možné kúpiť on-line, prostredníctvom webovej stránky prevádzkovaného organizátorom na internetovej stránke www.plazkoliba.sk

Organizátor je povinný akceptovať objednávku vstupenky výlučne v prípade, ak objednávka obsahuje všetky organizátorom požadované údaje, najmä údaje o kupujúcom, predmete kúpy, kúpnej cene, spôsobe zaplatenia kúpnej ceny a údajov potrebných pre doručenie vstupenky.

Kupujúci odoslaním objednávky on-line potvrdzuje pravdivosť, správnosť a úplnosť tam uvádzaných údajov, akceptáciu kúpnej ceny objednaných vstupeniek ako aj všetkých ďalších podmienok kúpy z objednávky vyplývajúcich a/alebo s objednávkou súvisiacich, najmä súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora (vrátane súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov).

Nákup vstupeniek je úspešne uskutočnený úspešným vykonaním úhrady kúpnej ceny vstupeniek, t.j. úspešným prebehnutím platobnej transakcie prostredníctvom platobného mechanizmu CardPay a pripísaním kúpnej ceny vstupeniek na účet organizátora. V prípade akýchkoľvek komplikácií s úspešným uskutočnením nákupu vstupeniek je potrebné kontaktovať organizátora, a to na e-mailovej adrese info@plazkoliba.sk .

O úspešnom uskutočnení nákupu vstupeniek je kupujúci bezodkladne informovaný a organizátor následne bezodkladne zabezpečí sprístupnenie a odoslanie zakúpených vstupeniek kupujúcemu ako tzv. „E-ticket“ – hometicket vstupenka na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol v objednávke vstupeniek. Pre akceptovanie vstupenky je potrebné, aby každá vytlačená vstupenka obsahovala:

– jasne čitateľný a úplný QR kód;

– názov predstavenia, dátum predstavenia, čas začiatku predstavenia, miesto konania predstavenia, kúpnu cenu vstupenky a označenie zakúpeného miesta na predstavení;

číslo predaja; a

– označenie a daňové údaje usporiadateľa predstavenia.

Kupujúci berie na vedomie a bez výhrad akceptuje, že odstúpenie od zmluvy, ktorá vznikla nákupom vstupenky (resp. vstupeniek) na podujatie, nie je možné. Podujatia sú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa predávajúci zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úhrada kúpnej ceny vstupeniek kupujúcim je možná bezhotovostným prevodom cez systém CardPay.

Náklady na použitie komunikačných a platobných prostriedkov na diaľku znáša každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

Bezprostredne po zakúpení a doručení vstupenky je kupujúci povinný skontrolovať si správnosť údajov vstupenky, neskoršie reklamácie z tohto dôvodu nebudú organizátorom uznané.

Každú vstupenku na podujatie môže kupujúci vždy využiť len jedenkrát, bez ohľadu na to, v koľkých formách je kupujúcemu poskytnutá. Akékoľvek neoprávnené nakladanie s vstupenkami zakladá zodpovednosť a práva z porušenia príslušných právnych predpisov, najmä občianskeho zákonníka, trestného zákona, zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a ďalších príslušných predpisov. Dôsledkom takéhoto konania môže byť okrem iného povinnosť nahradiť škodu, ako aj trestnoprávny postih. 

K obmedzeniu alebo zrušeniu služieb poskytovaných na podujatí a/alebo v súvislosti s podujatím môže dôjsť v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie, zdravotného stavu účinkujúcich, technických problémov organizátora a jeho dodávateľov, bezpečnostných rizík ohrozujúcich návštevníkov podujatia a pod.

Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie organizátora resp. ním poverených osôb predložiť platný preukaz totožnosti a vstupenku na podujatie.

Majiteľ vstupenky je povinný informovať sa o podujatí, jeho prípadných zmenách a zrušení minimálne na internetovej stránke organizátora prípadne sledovaním diania prostredníctvom verejnoprávnych médií a riadiť sa na podujatí všetkými organizačnými a bezpečnostnými pokynmi organizátora podujatia a dodržiavať všetky právne predpisy. V prípade porušenia organizačných a bezpečnostných pokynov organizátora majiteľom vstupenky, ako aj v prípade porušenia právnych predpisov majiteľom vstupenky si organizátor vyhradzuje právo vykázať majiteľa vstupenky bez nároku na akékoľvek protiplnenia z miesta konania podujatia prípadne obmedziť jeho pohyb na mieste podujatia. Nárok organizátora na náhradu škody voči majiteľovi vstupenky tým nie je dotknutý.

Práva a povinnosti organizátora

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah podujatia ako aj zrušiť podujatie bez akéhokoľvek nároku majiteľov vstupeniek/kupujúcich voči organizátorovi na zľavu alebo na vrátenie kúpnej ceny vstupenky alebo náhradu akýchkoľvek výdavkov spojených s ich účasťou na podujatí (ako napr. ubytovanie, cestovné, strava a pod.), resp. nároku na náhradu škody vzniknutej z tohto dôvodu majiteľom vstupeniek/kupujúcim, a to najmä v prípade nepriaznivého počasia a/alebo hrozby teroristického útoku, nariadenia príslušných orgánov verejnej moci, resp. existencie iného rizika ohrozenia zdravia, životov alebo rozsiahlych materiálnych škôd na majetku tretích osôb.

Organizátor zverejní informáciu o zrušení podujatia alebo zmene rozsahu podujatia bezodkladne po tom, ako nastane skutočnosť a/alebo okolnosť, ktorá je dôvodom zrušenia podujatia.

Organizátor nezodpovedá kupujúcim/majiteľom vstupeniek za škody spôsobené v dôsledku alebo v súvislosti s omeškaním podujatia, zrušením (nekonaním sa) podujatia z dôvodov uvedených vyššie alebo inými zmenami týkajúcimi sa podujatia.

Organizátor nezodpovedá kupujúcim za nesprávne vytlačenie vstupeniek kupujúcimi, za nedoručenie vstupeniek v dôsledku zadania do objednávky nesprávnych a/alebo neúplných údajov potrebných pre doručenie vstupeniek.

Reklamácie, sťažnosti a podnety kupujúcich

V súvislosti s reklamáciami sú kupujúci/majitelia vstupeniek povinní postupovať v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, zákona o ochrane spotrebiteľa, prípadne iných relevantných právnych predpisov, najmä OZ a OBCHZ.

V prípade sťažností a podnetov je možné kontaktovať organizátora e-mailom na e-mailovú adresu: info@plazkoliba.sk  alebo písomne na adrese: Bernolákova 599/9 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie organizátorom, alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na organizátora so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým organizátor vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že organizátor porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na organizátora so žiadosťou o nápravu. Ak organizátor na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk ). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záverečné ustanovenia

Organizátor je oprávnený meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Organizátor je povinný zmenené všeobecné obchodné podmienky zverejniť vždy na svojej internetovej stránke www.plazkoliba.sk najneskôr ku dňu účinnosti ich zmeny.

Na právne vzťahy súvisiace s predajom vstupeniek na podujatie sa podporne vzťahujú príslušné právne predpisy, najmä zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, zákon o ochrane spotrebiteľa, OZ, OBCHZ.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 21.3.2022 .